Dil Gelişimi ve Dil Politikası Pdf İndir

Dil Gelişimi ve Dil Politikası
Yirminci yüzyıl psikolojisinin ağırlıklı olarak uy-gulamaya koyduğu öğretme ve öğrenme teorilerin-deki davranışçı stratejilerin, insanı, şartlanma çeşit-leriyle öğrenen bir varlık durumuna indirgediği söylenebilir. Bu anlamda dilin, öğretim programla-rının uygulama sürecinde başarılı bir şekilde kulla-nıldığı da açıktır. İnsanın öğrenmesi ve öğretme-sinde kavram, kelime ve anlam öğrenmesi ve öğ-retmesi ancak diil ile gerçekleşebilmektedir.
Bütün konu alanlarındaki öğretim programlarının uygulanmasında başarılı olmanın anahtarı, kullanı-lan dildir. Böyle bir güç, okullarda bir dil politika-sını ve bütün ders öğretmenlerinin öncelikli olarak bir dil öğretmeni olma özelliklerine sahip olmala-rını zorunlu hale getiriyor.
Bu kitapta ilk olarak dil gelişimi ve dilini ilişkili olduğu faktörler üzerinde durulmakta, ikinci bö-lümde ise bir dil politikasının unsurları ve öğret-men yaklaşımları incelenmekte; son olarak da dil politikasının önemli bir unsuru olan kompozisyon ve dil öğretimi üzerindeki bazı fikirler açıklanmak-tadır.
Araştırmada insanın dil niteliği, gelişimi ve önemi üzerinde bugüne kadar yapılmış olan deneysel dil çalışmaları, dil teorileri ve özellikle öğretim prog-ramı uygulamalarında oynadıkları roller ele alın-maktadır. Bu araştırma ile öğretim programlarının başarılı uygulamalarına katkı sağlanması amaç-anmaktadır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*