Uluslararası Hukuk Temel Metinler Pdf İndir

Ekim 6, 2022 0

Uluslararası Hukuk Temel Metinler*Devletler Hukuku*Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Sözleşmeler*Deniz Hukuku*Avrupa Birliği Hukuku*Ulusal Mevzuat*Türkiye’yi İlgilendiren Güncel Belgeler

Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler) Pdf İndir

Mayıs 31, 2022 0

Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler)*Giriş *Satış Sözleşmesi *Mal Değişimi *Bağışlama Sözleşmesi *Kira Sözleşmesi *Ödünç Sözleşmeleri *Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sözleşmeleri *Hizmet Sözleşmeleri *Eser Sözleşmeleri, […]

Ticaret Hukuku (Ders Kitabı) Pdf İndir

Mayıs 24, 2022 0

Ticaret Hukuku (Ders Kitabı)*Ticaret Hukukuna Giriş*Ticaret Hukukunun Uygulama Alanına İlişkin Sistemler*Ticari İş*Ticari Hükümler ve Sonuçları*Ticari Yargı ve Ticari Davalar*Ticari İşletme*Tacir*Ticaret Sicili*Esnaf*Ticaret Unvanı*İşletme Adı *Markalar*Haksız Rekabet*Rekabetin […]

Miras Hukuku Şema Kitap Pdf İndir

Mayıs 24, 2022 0

Miras Hukuku Şema Kitap*Yasal Mirasçılar *Ölüme Bağlı Tasarruflar *Mirasın Açılması *Mirasın Geçmesinin Sonuçları *Mirasın Paylaşılması

Türk Vatandaşlık Hukuku Pdf İndir

Mayıs 24, 2022 0

Türk Vatandaşlık HukukuVatandaşlık Hukukuna Giriş *Türk Vatandaşlık Hukuku Türk Vatandaşlık Hukukunun Genel Prensipleri *Türk Vatandaşlığın Kazanılması *Türk Vatandaşlığının Kaybı *Türk Vatandaşlığının İspatı ve Vatandaşlık İhtilafları […]

İstihbarat Hukukuna Giriş Pdf İndir

Mayıs 23, 2022 0

İstihbarat Hukukuna Giriş• Kuramsal Temeller ve İlgili Literatür• Veri, Yöntem, Bulgular ve Tartışmalar, İstihbaratın Türk Mevzuatındaki Yasal Dayanakları• İstihbarat Hukukunun Güncel Boyutu

Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Pdf İndir

Mayıs 23, 2022 0

Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Doç.Dr. Ahmet M. Güneş yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Avrupa Birliği […]

Eşya Hukuku Pdf İndir

Mayıs 23, 2022 0

Eşya HukukuAyni Hak Kavramı, Ayni Hakkın İçeriği, Mahiyeti ve Türleri *Eşya Kavramı ve Eşya Türleri  *Eşya Hukuku Kavramı, Eşya Hukukunun Diğer Bilim ve Hukuk Dalları […]

Genel İş Koşuları Pdf İndir

Mayıs 22, 2022 0

Genel İş Koşuları*Borçlar Hukuku Açısından Genel İşlem Koşulları*Genel İş Koşulları Kavramı*Genel İş Koşullarının Denetimi ve Sonuçları

Eşya Hukuku Dersleri Pdf İndir

Mayıs 22, 2022 0

Eşya Hukuku Dersleri Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Prof. Dr. Hasan Erman yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Eşya Hukuku Dersleri […]

Uluslararası Deniz Hukuku Pdf İndir

Mayıs 22, 2022 0

Uluslararası Deniz Hukuku*Deniz Hukukuna Giriş*İçsular *Karasuları*Bitişik Bölge*Kıta Sahanlığı*Münhasır Ekonomik Bölge*Açık Deniz*Deniz Çevresinin Korunması

Hukukun Serüveni Pdf İndir

Mayıs 21, 2022 0

Hukukun SerüveniHukuk, insanlık tarihinin belki de en eski müessesesidir. Hatta kanunların sık değiştirilmediği zamanlarda, tarihin ta kendisi idi. Bir şeyi tanımanın en iyi yolu, onun […]

Türk Hukuk Tarihinde Zina Suçu Pdf İndir

Mayıs 21, 2022 0

Türk Hukuk Tarihinde Zina Suçuİnsanlık tarihinin en eski ilişkilerinden ve suçlamalarından biri olan zina, yüzyıllar boyunca kocanın karısı üzerinde egemenlik hakkına, Tanrıya, evlilik kurumuna, aileye […]

Genel Kamu Hukuku Pdf İndir

Mayıs 21, 2022 0

Genel Kamu HukukuGenel Kamu Hukukunun temel incelenme alanı Devletin ortaya çıkışı ve gelişmesidir. Bu alanda çeşitli Ülkeler de Düşünürlerin görüşlerini almıştır. Belli başlıklar vermek gerekirse […]

Türk Hukukunda Azınlıklar ve Milliyetçilik Pdf İndir

Mayıs 19, 2022 0

Türk Hukukunda Azınlıklar ve MilliyetçilikTürk Hukukunda Azınlıklar ve Milliyetçilik kitabı, Türkiye’de farklılıkların yönetilmesinde hukuk sistemi ve yargının rolüne odaklanırken, bir yandan da devlet politikalarının yasamaya […]

Mülkiyet Hakkı Pdf İndir

Mayıs 19, 2022 0

Mülkiyet Hakkı * Mülkiyet hakkından kimler yararlanabilir? Kamu hukuku tüzel kişileri mülkiyet hakkından yararlanabilir mi? Şirket hissedarları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurabilir mi?Mülkiyet hakkı kapsamına […]

Bütçe Hukuku Pdf İndir

Mayıs 18, 2022 0

Bütçe HukukuBilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve Sayıştay Eski Başkan Prof. Dr. M. Kâmil Mutluer, Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve Maliye Bakanlığı […]

Ceza Muhakemesi Hukuku Pdf İndir

Mayıs 18, 2022 0

Ceza Muhakemesi Hukuku Ceza Muahekemesi Hukukunun Temel Konuları * Ceza Muhakemesinde Soruşturma Evresi ve İddianamenin Değerlendirilmesi * Ceza Muhakemesinde Kovuşturma Evresi * Kanun Yolları * […]

Ceza Hukuku Uygulamaları Pdf İndir

Mayıs 18, 2022 0

Ceza Hukuku UygulamalarıCeza Hukukunda Karar İncelemesi *Ceza Hukukunda Olay Çözümü *Sınav Sorularından Örnekler *Ceza Hukuku Genel Hükümler Final-Final Mazeret-Bütünleme Problem Soruları Örnek Cevap Anahtarları *Ceza […]

Kitle İletişim Hukuku Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

Kitle İletişim HukukuKitle İletişimine ve Kitl İletişim Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler *İletişim Özgürlüğü *Basın Rejimi *Radyo-Televizyon Rejimi *Sinema-Video Rejimi *İnternet Rejimi

Ticaret Hukuku Bilgisi Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

Ticaret Hukuku BilgisiTicari İşletme Hukuku• Ticari İşletme• Tacir• Ticari İş ve Hükümler• Ticaret Sicili• Haksız RekabetŞirketler Hukuku• Şahıs Şirketleri• Sermaye ŞirketleriKıymetli Evrak Hukuku• Genel Esaslar• […]

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku1.İş hukuku2.İş hukukunun temel kavramları ve iş kanununun kapsamı3.İş sözleşmesinin askıya alınması ve sona ermesi4.Tarafların iş sözleşmesinden doğan borçları5.İş sözleşmesinin Yapılması […]

Toplu İş Hukuku Pdf İndir

Mayıs 16, 2022 0

Toplu İş Hukuku*Sendikalar *Toplu İş Sözleşmeleri *Toplu İş Uyuşmazlıkları *Kamu Görevlilerinin Toplu Pazarlık Hakları  

Anayasa Hukukunun Temel Metinleri (Ciltsiz) Pdf İndir

Mayıs 15, 2022 0

Anayasa Hukukunun Temel Metinleri (Ciltsiz)*Geçici Dönemin Anayasa Metinleri *Teşkilatı Esasiye Kanunu *Teşkilatı Esasiye Kanununun Bazı Mevaddının Tavzihan Tadiline Dair Kanun *Teşkilatı Esasiye Kanunu *Türkiye Cumhuriyeti […]

Hukuk Sözlüğü Pdf İndir

Mayıs 15, 2022 0

Hukuk SözlüğüHukuk Sözlüğü, Türk hukukundaki tüm hukuk terimlerini kapsayan genişliktedir. Bugünkü Türk hukukunda kullanılan bir terimin sözlük dışında kalmamasına çaba gösterilmiştir. Bu nitelikle ilgili bir […]

Türk Anayasa Hukuku Pdf İndir

Mayıs 15, 2022 0

Türk Anayasa HukukuI. Bölüm: Türkiye’de Anayasa HareketleriII. Bölüm: 1982 Anayasası ve Devletin NitelikleriIII. Bölüm: Temel Hak ve HürriyetlerIV. Bölüm: Devletin Yasama OrganıV. Bölüm: Devletin Yürütme […]

İdare Hukuku Dersleri Pdf İndir

Mayıs 15, 2022 0

İdare Hukuku Dersleriİdare ve idare hukukuİdari teşkilatİdari işlemlerİdarenin faaliyetleriİdarenin haraket araçlarıİdarenin sorumluluğu

Hukuka Giriş / Prof. Dr. İ. Yılmaz Aslan Pdf İndir

Mayıs 15, 2022 0

Hukuka Giriş / Prof. Dr. İ. Yılmaz AslanToplumsal yaşam kurallarıHukuka ilişkin bazı kavram ve bilgilerHukuk kurallarının özellikleriHukukun kaynaklarıPozitif hukukun uygulanmasıPozitif hukukun sınıflandırılmasıKişiHaklarYargı düzeniAile hukuku ve […]

Ticaret Hukuku Dersleri Pdf İndir

Mayıs 15, 2022 0

Ticaret Hukuku Dersleri Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Prof. Dr. İ. Yılmaz Aslan yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Ticaret Hukuku […]

Anayasa Yargısında İbadet Özgürlüğü Pdf İndir

Mayıs 13, 2022 0

Anayasa Yargısında İbadet ÖzgürlüğüDin özgürlüğü değerlendirmesi ve beraberinde bir anayasal metot/standart uygulanması özellikle azınlık din ve inançları açısından önemlidir. Çünkü çoğunluk dinlerinin fiziksel imkanlar itibariyle […]

Çağdaş Hukuk Düşüncesine Giriş Pdf İndir

Mayıs 13, 2022 0

Çağdaş Hukuk Düşüncesine GirişAmacımız, belli bir bakış açısının yorumladığı okulların, akımların, felsefecilerin takdim edilmesi değil, okuyucuyla orijinal metinleri buluşturmak. Yargılardan ziyade yargıların gerekçelerini ve muhakeme […]

Konkordato – Seri 14 Pdf İndir

Mayıs 12, 2022 0

Konkordato – Seri 14– İcra Mahkemesinde Uygulanacak Basit Yargılama Usulü– Konkordato Talebi (İsteği)– Borçlunun Konkordato Talebine Alacaklıların İtirazı– Konkordato Süresinin İlanı ve Alacaklılar Yönüden Sonuçları– […]

Kamu Alacaklarında Rüçhan Hakkı Pdf İndir

Mayıs 11, 2022 0

Kamu Alacaklarında Rüçhan Hakkı Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Ümit Süleyman Üstün yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Kamu Alacaklarında Rüçhan […]

Şekli Eşya Hukuku Pdf İndir

Mayıs 11, 2022 0

Şekli Eşya HukukuProf. Dr. Mehmet Ünal, Prof. Dr. Veysel Başpınar İçindekilerGirişEşya Hukuku İle İlgili Temel Konu Ve Kavramlar1. Eşya Hukukunun Konusu, Önemi Ve Medenî Kanundaki […]

Uluslararası Ekonomi Hukuku Cilt:1 Pdf İndir

Mayıs 11, 2022 0

Uluslararası Ekonomi Hukuku Cilt:1Devlet özellikle iç hukukunda, egemenlik haklarına dayanarak, toplumsal hayatın çeşitli alanları-na ilişkin hukuk kurallarını yürürlüğe koymakta ve yasama, yürütme yargı saç ayağında […]

Toplu İş Sözleşmesinin Geriye Etkisi Pdf İndir

Mayıs 11, 2022 0

Toplu İş Sözleşmesinin Geriye Etkisi1.Bölüm: Toplu İş Sözleşmesinin Geriye Etkisine İlişkin Temel Esaslar* Toplu İş Sözleşmesinin Süresine ilişkin Yasal Esaslar* Toplu İş Sözleşmesinin Yürürlüğe Girmesine […]

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Bilgehan Savaşçı yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Çocukların Cinsel İstismarı Suçu […]

Cumhuriyet Savcısı ve Soruşturma Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Cumhuriyet Savcısı ve SoruşturmaGöreve yeni başlayan savcılar için faydalı bir rehber niteliğinde olan bu eserin ilk baskısı 2011 yılında yayınlanan “Cumhuriyet Savcısı ve Soruşturma” gösterilen yoğun ilgi […]

İş Güvencesi Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

İş GüvencesiBu kitap, Türk iş güvencesi sistemindeki yeni gelişmeler hakkında ayrıntılı bir toplu bakışı sağlamakta ve Türk sistemini özellikle Avrupa ülkelerinin sistemleriyle karşılaştırmaya yardımcı olmaktadır.Türkiye, […]

Suç Önleme Pdf İndir

Mayıs 8, 2022 0

Suç ÖnlemeSuç Önlemeye GirişBirincil Önlemeİkincil ÖnlemeÜçüncül ÖnlemeSuç Önleme Programı Planlama ve Uygulama Modeli

Temel Hukuk Pdf İndir

Mayıs 8, 2022 0

Temel HukukBu eser, MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi kapsamında,Temel Hukuk / Genel Hukuk Bilgisi dersi için öngörülen esaslara göre hazırlanmıştır. Bununla birlikte özellikle Muhasebe, […]

Hukukun Temel Kavramları Pdf İndir

Mayıs 8, 2022 0

Hukukun Temel Kavramları1.Hukuk Kuralları2.Hukukun Kaynakları3.Hukuk Kurallarının Uygulanması4.Hak Kavramı5.Hukuki İşlem Kavramı6.Kamu Hukuku Ve Özel Hukuk Ayrımı7.Kamu Hukuku Dalları8.Özel Hukuk Dalları9.Karma Hukuk Dalları

Sosyal Güvenlik Sosyolojisi Pdf İndir

Mayıs 8, 2022 0

Sosyal Güvenlik SosyolojisiÇeşitli Yönleriyle Sosyal GüvenlikSosyal Sorun KavramıSosyal Sorun Alanları ve Sosyal GüvenlikSağlıkAileYaşlılıkYoksulluk

Görsel Yok

Ticaret Hukuku Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

Ticaret Hukuku Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Hamdi Çiyiltepe yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Ticaret Hukuku Pdf İndir kitabını severek […]

Sosyal Güvenlik Hukuku Davaları Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

Sosyal Güvenlik Hukuku DavalarıBu Çalışmada Uygulamadaki Sosyal Güvenlik Hukuku Davaları Konularına Göre Tasniflenerek İncelenmiştir. Birinci Bölümde Sosyal Güvenlik Hukuku’na İlişkin Genel Bilgiler, İkinci Bölümde Hizmet […]

Bireysel İş Hukuku Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

Bireysel İş HukukuÖnsöz1. Genel Bilgiler1.1.İş Hukuku Kavramı ve Niteliği1.1.1. İş Hukuku Kavramı1.1.2. İş Hukukunun Niteliği. 2. Bireysel İş Hukuku2.1. İş Hukukunun Temel Kavramları2.2. İş Sözleşmesi2.3.Çalışma ve […]