Mukaddime (2 Cilt Takım) Pdf İndir

Eylül 11, 2022 0

Mukaddime (2 Cilt Takım)Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İbn Haldun’un yedi bölümden meydana gelen dünya tarihi niteliğindeki Kitabu’l-İber’e giriş olarak yazdığı Mukaddime isimli eserini iki […]

Cebrail’in Kanat Sesi Pdf İndir

Ağustos 20, 2022 0

Cebrail’in Kanat SesiCebrail’in Kanat Sesi, İslâm dünyasında sezgi ve ilhama dayanan felsefenin temellerini atan Şehabeddin Sühreverdi’nin felsefi ve irfani sembolik hikâyelerinden oluşuyor. İnsanın öyküsünün bu […]

Mantığa Giriş Risaleleri Pdf İndir

Temmuz 4, 2022 0

Mantığa Giriş RisaleleriFârâbî, mantığa başlamak için gerekli olan hazırlık aşamasında, beş tümel ve aralarındaki ilişkilerin incelendiği Eisagoge bahislerini yeterli görmez; buna ek olarak lafız ve […]

İslam Mantık Tarihi Pdf İndir

Haziran 28, 2022 0

İslam Mantık TarihiNicholas Rescher tarafından yazılan The Development of Arabic Logic adlı bu eser, 1964 yılında Pittsburgh Üniversitesi tarafından yayınlanmıştır. Yazar bu çalışmasında, mantığın İslam […]

Niçin İslam? Pdf İndir

Haziran 23, 2022 0

Niçin İslam?Çağımızın önemli düşünürlerinden İsmail Raci Faruki, ülkemizde daha çok “Bilginin İslamileştirilmesi” projesiyle tanınıyor.Özgün düşünce tarzını bu eserine de yansıtan Faruki, İslam’ı sadece bir inanç […]

İdeal Devlet (Ciltli) Pdf İndir

Haziran 22, 2022 0

İdeal Devlet (Ciltli)Farabî (870-950): Türk-İslam filozofu, gökbilimci, müzisyen. İslam’ın Altın Çağ’ının en önemli isimlerden biridir. Farabî yükseköğrenimini Bağdat’ta tamamladı, zamanın ünlü bilginlerinden ders aldı. Aristoteles’in […]

Molla Sadra ve Hikmet-i Mutealiye Pdf İndir

Haziran 22, 2022 0

Molla Sadra ve Hikmet-i MutealiyeMolla Sadra, İslam felsefesinin iki farklı kutbunu -akıl ve irfan- bir araya getiren önemli flozoflarındandır. Batılıların yirminci yüzyılda keşfettiği bir değerdir. […]

İdeal Devlet (Karton Kapak) Pdf İndir

Haziran 22, 2022 0

İdeal Devlet (Karton Kapak)Farabî (870-950): Türk-İslam filozofu, gökbilimci, müzisyen. İslam’ın Altın Çağ’ının en önemli isimlerden biridir. Farabî yükseköğrenimini Bağdat’ta tamamladı, zamanın ünlü bilginlerinden ders aldı. […]

Felsefi Kelamın Temel Meseleleri Pdf İndir

Haziran 21, 2022 0

Felsefi Kelamın Temel Meseleleri İslâm düşüncesi ve özelde kelâmın köşe taşlarından olan Fahreddîn er-Râzî, gerek yazdığı eserler gerekse doğrudan ya da asırlara yayılan tesiri üzerinden […]

İslam ve Felsefe Pdf İndir

Haziran 21, 2022 0

İslam ve Felsefeİslam ve Felsefe İslam uygarlığının tarihsel referanslarından yola çıkarak İslam’ın felsefesini yapmaya imkân tanıyacak yeni bir yaklaşım önermektedir. Sistematik olduğu kadar, eleştirel bir […]

İslam Felsefesinde Mistik Bilginin Yeri Pdf İndir

Haziran 21, 2022 0

İslam Felsefesinde Mistik Bilginin YeriBu kitap, mistik bilgi diye de adlandırdığımız tasavvufi bilgiyi önce genel anlamda ve sıradan sezgi ile karşılaştırmakta; Descartes’tan Kant’a Bergson’dan Russell’a […]

İslam Medeniyetinin Küreselliği Pdf İndir

Haziran 21, 2022 0

İslam Medeniyetinin KüreselliğiGenellikle inanç ve düşünce sistemleri üzerinde çalışan Hüseyin Dayı, bu kitabında dinî inançlar ve ideolojilerin temel eserlerine dayanarak, okuyucuya coğrafya ve tarih yolculuğu […]

İslam Hukuk Felsefesi Pdf İndir

Haziran 20, 2022 0

İslam Hukuk FelsefesiAllâl el-Fâsî’nin tercümesini sunduğumuz bu eseri aslen Hukuk fakültesinde verdiği derslerin kitap kisvesine bürünmüş halidir. Eserin birbirinden bağımsız sayılabilecek üç ana alana temas […]

Örnekleriyle Mantık Sözlüğü Pdf İndir

Haziran 20, 2022 0

Örnekleriyle Mantık Sözlüğü Örnekleriyle Mantık Sözlüğü mantık, felsefe, hukuk, ilahiyat vb. alanlarda lisans ve lisansüstü öğrencileri kadar mantık biliminin konularıyla ilgilenen herkese hitap etmek amacındadır. […]

İslam Felsefesinin 200’ü Pdf İndir

Haziran 19, 2022 0

İslam Felsefesinin 200’ü İslam Felsefesinin 200’ü, “Kavram Haritaları Serisi”nin ikinci seviye kitaplarından biridir. Bu seri, alanla ilgili ilk seviyeyi tamamlamış okurlar için hazırlandı. Terimlerin rahat […]

Hadisleri Anlama Üzerine Pdf İndir

Haziran 18, 2022 0

Hadisleri Anlama ÜzerineKur’an ve sünnet Allah’ın insana en büyük hediyesidir. Dolayısıyla problemlerin çözümünde son kitap ve son Peygamber’den başka mutlak bir otoriteden söz edilemez. Özellikle […]

Kitabu’l-Hudud – Tanımlar Kitabı Pdf İndir

Haziran 18, 2022 0

Kitabu’l-Hudud – Tanımlar Kitabıİslam felsefesinde felsefi kavramları netleştirme çabası, tanım konusunda yapılan çalışmalarla kendisini göstermiştir. Tanım konusunda en önemli çalışmalardan birisi de İbn Sînâ tarafından […]

İbn Teymiyye’nin Mantık Eleştirisi Pdf İndir

Haziran 18, 2022 0

İbn Teymiyye’nin Mantık EleştirisiBu kitapta, İslam düşüncesinin köşe taşlarından biri olan İbn Teymiyye’nin mantık eleştirisi incelenmiş ve diğer bilim adamlarının mantık eleştirileriyle karşılaştırılmıştır.Aristoteles mantığının hem […]

İdeolocya ve İhtilal Pdf İndir

Haziran 18, 2022 0

İdeolocya ve İhtilal“40 senedir bu mayayı elde etmek için uğraştım, şimdi ise sendeki mücerret fikir istidadından şikâyet ediyorum. Ben mücerretler adamı, bugüne kadar mücerret fikir […]

Sekülerizm Çıkmazından Mağaraya Doğru Pdf İndir

Haziran 17, 2022 0

Sekülerizm Çıkmazından Mağaraya DoğruEshab-ı Kehf kıssası bize az sayıda olmalarına rağmen, güçsüz olmalarına rağmen, yoldan çıkmış toplumlarına uyum sağlamak yerine mağaraya yani kendi inançlarını pekiştirecekleri […]

Aldananlar cep boy Pdf İndir

Haziran 17, 2022 0

Aldananlar cep boyBilinmelidir ki, yaratılmış olan varlıklar canlı ve cansız olmak üzere iki kısımdır. Canlılar da, mükellef olan ve olmayan olmak üzere iki kısma ayrılır. […]

İslam Metafiziğinde Tanrı ve İnsan Pdf İndir

Haziran 17, 2022 0

İslam Metafiziğinde Tanrı ve İnsanSufiler insanı anlatmak için ibnü’l-vakt, yani “vaktin oğlu” demişlerdi. Önemli bir düşünceyi içeren bu ifadenin, çağımızda geçmişten ve gelecekten soyutlanarak yaşadığı […]

Muhassal Yeni Kelam İlmine Giriş Pdf İndir

Haziran 16, 2022 0

Muhassal Yeni Kelam İlmine Girişİsmail Hakkı İzmirli, ortaçağ kelamının artık eskidiğini bunun yerine yeni bir kelam ilminin kurulması gerektiğini söyler. Elinizdeki bu eser İsmail Hakkı […]

Günümüz İnsanına Fususu’l-Hikem Pdf İndir

Haziran 16, 2022 0

Günümüz İnsanına Fususu’l-HikemTasavvuf düşüncesinin temel eserlerinden olan Fusûsu’l-Hikem, sûfîlerin bilgi ve varlık görüşünün zirvesidir. Bu eser, bir şerh geleneğinin merkezini oluşturur ve tasavvufun seyrini kendisinden […]

İslam Felsefesi Tarihi 1 Pdf İndir

Haziran 15, 2022 0

İslam Felsefesi Tarihi 1Düşünce tarihi, bir anlamda insanlığın tarihidir. İnsanlığın ortaya koyduğu medeniyetler, bu düşünce ve felsefe birikimininverimli neticeleri olarak ortaya çıkarlar. Hâkim ve baskın […]

İslam Felsefesi Tarihi 2 Pdf İndir

Haziran 15, 2022 0

İslam Felsefesi Tarihi 2Fikir tarihi içerisinde önemli bir tefekkür sahası olan İslâm Felsefesi, özgün bir düşünce sistemi/sistematiğidir. Onunözgünlüğü, vahiy ve aşkın alandan beslenmesinin yanında, kendi […]

Aliya’da Özgürlük ve Sanat Pdf İndir

Haziran 15, 2022 0

Aliya’da Özgürlük ve SanatÇağımızın tanınmış öncü Müslüman şahsiyetlerinden biri… Hem bir düşünür hem bir devlet adamı… Siyasi baskılar görmüş, zindan yıllarını yaşamış, savaşa ve soykırıma […]

İslam Ahlak Felsefesine Giriş Pdf İndir

Haziran 15, 2022 0

İslam Ahlak Felsefesine Girişİslam Ahlak Felsefesi, hem tarihsel hem de sistematik bir disiplindir. Tarihsel olarak o, genel İslam felsefesi içindeki ahlak konuları ile özdeştir. Sistematik […]

Mukaddime Pdf İndir

Haziran 14, 2022 0

Mukaddime Mukaddime, çok sayıda Osmanlı tarihçisi tarafından yararlanılmış bir eser olmasına karşın, yazılışından 500 yıl sonra II. Abdülhamit “serbest görüşlerinden ötürü” kitabın okunmasını ve satılmasını […]

Doğuşundan Günümüze İslam Felsefesi Pdf İndir

Haziran 14, 2022 0

Doğuşundan Günümüze İslam Felsefesi Doğuşundan Günümüze İslam Felsefesi, İslamî düşünceye kapsamlı bir giriş yapma imkânı sunmaktadır. Bu düşüncenin kökenlerinden başlayarak, çağdaş dünyada Müslümanların karşı karşıya […]

İslam Felsefesi El Kitabı Pdf İndir

Haziran 14, 2022 0

İslam Felsefesi El Kitabıİslâm Felsefesi, düşünce tarihinin yaklaşık dört beş asır boyunca hükümranlığını üstlenerek tartışmasız bir şekilde hem Batı, hem de Doğu’ya derinden tesir etmiş […]

Filozoflarla Mücadele Pdf İndir

Haziran 14, 2022 0

Filozoflarla MücadeleMuhammed b. Abdülkerim eş-Şehristânî’nin (ö. 548/1153) Filozoflarla Mücadele (Kitâbu’l-Musâraa) adlı elinizdeki bu eseri, İbn Sînâ’nın felsefi sistemine yönelik, Gazzâlî’nin Tehâfüt’ünden farklı bir eleştiri yöntemiyle […]

Gazzali Felsefesinde Bilgi ve Yöntem Pdf İndir

Haziran 13, 2022 0

Gazzali Felsefesinde Bilgi ve YöntemGazzali, nesiller boyunca sadece Müslümanların değil, her çağda hakikati araştıranların otorite kabul ettikleri önemli bir şahsiyet olmuştur. O, doğuda ve Batıda […]

İslam’da Metafizik Düşünce Pdf İndir

Haziran 13, 2022 0

İslam’da Metafizik Düşünceİslam’da Metafizik Düşünce, İslam’da metafizik geleneğinin iki kurucu düşünürü olan Kindî ve Fârâbî’nin metafizik öğretilerini incelemekte, İslam düşünce geleneğinde birlik ve varlık kavramlarının […]

Farabi ve Okulu Pdf İndir

Haziran 13, 2022 0

Farabi ve OkuluAristoteles’ten sonraki Muallim-i Sani olarak bilinen Farabi’nin ve onun öğretilerini izleyip geliştirmiş olanların çağı, Orta Çağ İslamı’nın bütün gelişimi içinde entelektüel açıdan en […]

Kur’an’da Akıl Pdf İndir

Haziran 13, 2022 0

Kur’an’da AkılDüşünce tarihinde akıl, insnı diğer canlılardan ayıran özellik olarak kabul edilmiştir. Bu sebeple de dini, ahlaki ve hukuki sorumluluğun esası sayılmıştır. İslam Medeniyetinde akla […]

Varlık, Bilgi, Hakikat (Mişkatü’l-Envar) Pdf İndir

Haziran 13, 2022 0

Varlık, Bilgi, Hakikat (Mişkatü’l-Envar)Gazzâlî’nin Mişkâtü’l-envâr’ı, onun, temelde, kelâm, felsefe ve tasavvuf çerçevesinde geçen entelektüel serüveninin en dikkate çekici ve son ürünlerinden birisidir. Bir dostunun, “Allah […]

İki Cihan Güneşi Hz. Muhammed Pdf İndir

Haziran 12, 2022 0

İki Cihan Güneşi Hz. Muhammed“Biz Bir Şehre peygamber göndermedikçe onları helak ediciler değiliz” düsturu uyarınca insanlığa saadet rehberi olarak gönderilen ve alemlerin yaratılış sebebi olan […]

İslam Düşüncesinde Din Felsefeleri Pdf İndir

Haziran 12, 2022 0

İslam Düşüncesinde Din FelsefeleriBu kitaptan amacımız İslâm düşüncesi ve medeniyetine öncesi ve sonrasıyla evrensel ilişkiler kurabilme imkanı sağlayan felsefe hareketini bütünüyle tasvir etmek olmayıp sadece […]

Maturidi’de Dini Çoğulculuk Pdf İndir

Haziran 12, 2022 0

Maturidi’de Dini Çoğulculuk“ Hak-din” gökten inen suya benzer. Su, gökten temiz, duru ve (her toprağa) eşit olarak indiği halde, toprağın bileşiminde bulunan unsurların rengi, tadı, […]

İslam Estetiği (4-B-37) Pdf İndir

Haziran 11, 2022 0

İslam Estetiği (4-B-37) Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Beşir Ayvazoğlu yazarın en çok sevilen kitaplarından olan İslam Estetiği (4-B-37) Pdf İndir […]

Tevhid Risaleleri Pdf İndir

Haziran 11, 2022 0

Tevhid Risaleleri Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. NEDA YAYINLARI yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Tevhid Risaleleri Pdf İndir kitabını severek […]

Kelam Tarihinin Problemleri Pdf İndir

Haziran 11, 2022 0

Kelam Tarihinin ProblemleriKlasik kelam tarihi çalışmalarını incelediğimizde, kelam’ın bir ilim dalı olarak İslam’ın erken dönemlerinde teşekkül ettiğinin söylendiği, daha birinci hicri asrın sonraları ve ikinci […]

Sözdizimi ve Anlambilim (Delailü’l-İ’caz) Pdf İndir

Haziran 11, 2022 0

Sözdizimi ve Anlambilim (Delailü’l-İ’caz)Cürcânî (ö. 471/1078?) Delâilü’l-İ’câz adlı bu eseriyle, sonraları Me’ânî adını alacak olan Arapça Anlambilimini kurmuştur. Cürcânî, sözdizimini “nahiv manalarını arayıp bulmak” diye […]

Sofistik Deliller Pdf İndir

Haziran 10, 2022 0

Sofistik DelillerAslen filozofluk taslayan Sofist’lerin ileri sürmüş oldukları delillerden ve onların delillendirme tarzlarından adını alan Sofistik Deliller kitabında İbn Sina, bu delillerin kuruluşunu, lafızda ve […]

İtikatta Ölçülü Olmak Pdf İndir

Haziran 10, 2022 0

İtikatta Ölçülü OlmakTartışmayı büyütmeden ve aşırılığa kaçmadan onları Hakk’a yöneltmeye çalışılmalıdır. Eğer tartışma büyütülürse ve aşırıya gidilirse, sapıklığın gerekçeleri de artırılmış olur. Metod bilmeyen kişiler, […]

Dil Belası Pdf İndir

Haziran 9, 2022 0

Dil BelasıEser, büyük İslam alimi İmam Gazali’ye ait İhya’dan bir bölümün tercümesidir. İçinde her insanın cennete veya cehenneme gitmesinde en önemli sebep olan dilin afet […]

İbn Sina’nın Mirası Pdf İndir

Haziran 9, 2022 0

İbn Sina’nın MirasıİBN SÎNÂ, sadece İslâm medeniyetinin değil, tüm zamanların en büyük zekâlarından birisidir. Onun, âlem ve insana dair bütüncül bir resim ortaya koyan felsefî […]