Uygulamalı Tefsir & Şia Ve Ehl-i Sünnet’e Göre Kur’an Tefsirinin Prensipleri Ve Ayetlerden Çıkarılan Bilgilerin Uygulamalı Tahkiki Pdf İndir

Uygulamalı Tefsir & Şia Ve Ehl-i Sünnet’e Göre Kur’an Tefsirinin Prensipleri Ve Ayetlerden Çıkarılan Bilgilerin Uygulamalı Tahkiki
Kur’ân tefsiri, genel olarak, şimdiye dek Şîa ve Ehl-i Sünnet
müfessirlerin önem verdiği tertibî tefsir ve mevzuî tefsir olarak ikiye
ayrılır. Bu iki tefsir türü, kendi içinde de kategorilere ayrılmaktadır.
Bugüne kadar tefsir alanında (bağımsız olarak) ihmal edilmiş
bulunan bir diğer tefsir türü de tatbikî veya mukârin tefsirdir. Bu
tefsir türü, Şîa ve Ehl-i Sünnet’in Kur’ân’ın anlamları hakkındaki
görüşlerini uygulamalı olarak inceler.
Buradaki tatbikten maksat, mektepler veya çeşitli tefsir metotları (edebî, kelamî, rivâyet gibi) arasından seçilmiş iki mektebin
karşılaştırılması değildir. Bilakis âyetlerin tefsirinin, çeşitli yöntemler ve ekollerden bağımsız olarak Şîa ve Ehl-i Sünnet bakış açısıyla
karşılaştırmalı incelenmesidir.
Her ne kadar iki fırkanın ictihad tefsirlerinde (rivâyet tefsirleri
veya tefsir bi’l-me’sûr eserlerine mukabil) az veya çok birbirlerinin
görüşleri incelenip tenkit edilmişse de (mesela Şiî tefsirlerden Allâme
Tabâtabâî ‘nin Tefsîru’l-mîzân’ı ve Muhammed Cevad Muğniyye’nin
el-Kâşif’i; Ehl-i Sünnet tefsirlerden Âlûsî ‘nin Rûhu’l-me‘ânî ve Reşîd
Rızâ’nın el-Menâr ‘ı gibi) konuların mantıksal tanzimine dayalı bağımsız ve çok yönlü bir araştırmaya her iki fırkada da daha 
önce  rastlanmış değildir.  Âyetlerin anlam ve ilkelerini doğru idrak edip
değerlendirmede bu tür bir tefsirin gündeme getirilmesi ve tedvinindeki zaruretin birtakım parlak sonuçları beraberinde getireceği
her iki fırkanın da dikkatinden kaçmaktadır. Şöyle ki:
a) İki fırkanın tefsir ilkeleri ve tefsir görüşlerindeki güçlü ve
zayıf noktaların keşfi.
b) İki fırkanın tefsir ilkeleri ve kavramlarındaki müşterek ve
ayrıldıkları noktaların tanınması.
c) Temeldeki ihtilafların, binadaki farklılıklarla olan net sınırının belirlenmesi ve her birinin ayrı ayrı incelenip tenkidi.
d) İki fırkanın lafzî ihtilaflarının keşfi (ihtilafların büyük hacim
tutan kısmı burasıdır) ve onların tartışma dışına çıkarılması.
e) Ayrılık noktalarının, her iki fırka tarafından da kabul edilmiş dayanak ve ilkelere göre test edilmesi.
f) Pek çok cahilce yargılar ve taassuba dayalı ithamların ifşa
edilmesi.
Elinizdeki eserde uygulamalı tefsir, Şîa ve Ehl-i Sünnet’in hem tefsir ilkeleri, hem
de Kur’ân âyetlerinden çıkardıkları bilgiler alanında yapılacaktır.
Tefsirin ilkeleri alanında iki fırkanın Kur’ân tefsirine ilişkin usûlü
ve varsayımları, müşterek ilkeler ve muhtasar ilkeler olmak üzere
iki kısımda incelenecektir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*